Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
:: แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปี 2564
รายงานฯโครงการสำรจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปี 64
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2564
รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบฯ 64
รายงานผลการดำเนินงานความสัมพันธ์ในครอบครัวปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลป่าสัก
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีฯ 2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
รางานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี งบฯ 2564
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตราสที่ 4)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการดำเนินงานการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบฯ 63
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายยจากเงินรายรับ 1 ต.ค 61-30 ก.ย. 62
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค 63
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
รายงานสถิติการรับเรืองร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชิบปี พ.ศ. 2564 (รอบเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม )
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2563
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 


ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของราษฎรร่วมกับเจ้าหน้าที่การเกษตร อำเภอเชียงแสน , ผญบ.ม.8 , ผช.ม.8 .ส.อบต.ม.8 และราษฎรผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
23 มิ.ย. 2564 | 6 รูป
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องขยะหมู่บ้าน 4 หมู่บ้านโซนใน
22 มิ.ย. 2564 | 4 รูป
 
ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่น้ำคำและแม่น้ำจัน และได้สั่งการให้ นำเครื่องจักรเข้าปรับท่องร่องน้ำลำเหมืองเส้นหลังหนองบัวหลวง และดำเนินการตัก เศษ ดิน หญ้า และขยะที่กีดขวางทางน้ำ ในลำเหมืองที่เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร น้ำป่าไหลหลากท่วมลงสู่นาข้าว พืชไร่ พืชสวน และบ่อปลาของชาวนาเกษตรกร
14 มิ.ย. 2564 | 12 รูป
พระครูพิศาลธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน นายศุภสัณห์ วิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใจดี มอบชุดพละให้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จำนวน 70 ชุด
17 มิ.ย. 2564 | 2 รูป
 
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ฯ
16 มิ.ย. 2564 | 9 รูป
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 มิ.ย. 2564 | 15 รูป
 
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
10 มิ.ย. 2564 | 6 รูป
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศรีป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
8 มิ.ย. 2564 | 25 รูป
 
การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9
28 พ.ค. 2564 | 7 รูป
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันวิสาขบูชาประจำปีพ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกกล้าไม้ผลมะม่วงจำนวน 150 ต้น
27 พ.ค. 2564 | 4 รูป
 
แจกจ่ายพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ด้วยได้รับพระราชทานลูกปลานิล จำนวน 50,000 ตัว ได้ดำเนินการขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้แก่ราษฎร
24 พ.ค. 2564 | 10 รูป
การประชุมข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะชุมชน ระหว่าง หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปวง กับ หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี
20 พ.ค. 2564 | 13 รูป
 
ขอเชิญชวน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ลดป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิต เพื่อตนเองและคนที่คุณรัก ป่าสักจะปลอดภัย ร่วมใจรับวัคซีนป้องกันโควิด19 (COVIP-19) -สามารถลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีนได้ (ผ่าน Line QR Code : หมอพร้อม ) #โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ อสม. รพ.สต.ในพื้นที่
19 พ.ค. 2564 | 7 รูป
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นายคำ จี้โนตัน และ นางต่อมแก้ว ระเบียบ ผู้มีอายุ 100 ปี
18 พ.ค. 2564 | 7 รูป
 
เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยบ้านดอยจำปี
18 พ.ค. 2564 | 16 รูป
นำใบงานให้เด็กทำในช่วงปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้นำอาหารกลางวันส่งมอบให้เด็กถึงที่บ้าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย
13 พ.ค. 2564 | 8 รูป
 
มอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทน อสม. แต่ละหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน หน้ากากอนามัยจำนวน 130 กล่อง จำนวน 6,500 ชิ้น
12 พ.ค. 2564 | 6 รูป
ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3 พ.ค. 2564 | 4 รูป
 
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลป่าสัก (ศปก.ตำบลป่าสัก) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1
28 เม.ย. 2564 | 18 รูป
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง หมู่บ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11 และหมู่บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
27 เม.ย. 2564 | 4 รูป
 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก นายนิคม กุลหม่อง นางลำจวน จันโทสุทธิ รองนายกองการบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง หมู่บ้าน บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 บ้านปางหมอปวง หมู่ที่ 6 บ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7 และบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 ในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
23 เม.ย. 2564 | 6 รูป
วันที่ 21 เมษายน 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านแม่คำใต้ และหมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในตลาด มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) #สู้ภัยโควิด19 #สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
21 เม.ย. 2564 | 10 รูป
 
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักรวมทั้งห้องประชุมและห้องสุขา ราวบันได ที่นั่งพัก และบริเวณทางเดิน จุดสัมผัสต่าง ๆ
21 เม.ย. 2564 | 16 รูป
วันพุธที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังจุดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้ง 2 จุด จุดแรก หน้าตู้ยามป่าสักน้อย จุดที่สอง หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
16 เม.ย. 2564 | 3 รูป
 
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังจุดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้ง 2 จุด จุดแรก หน้าตู้ยามป่าสักน้อย จุดที่สอง หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
14 เม.ย. 2564 | 2 รูป
วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้เตรียมความพร้อมจุดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายกศุภสัณห์ วิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย สถานที่ ณ หน้าตู้ยามป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
14 เม.ย. 2564 | 5 รูป
 
การให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2564
14 เม.ย. 2564 | 4 รูป
เยี่ยมจุดให้บริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
14 เม.ย. 2564 | 8 รูป
 
พัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
14 เม.ย. 2564 | 7 รูป
การประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิค"
8 เม.ย. 2564 | 4 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์