Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ระบบ E-Service
โครงสร้างข้าราชการทางการเมือง
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ ก.จ. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรญานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจะและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเิตม
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
แผนพัฒนาหน่วยงาน 4 ปี (2561-2565)
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
:: แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
แผนการประเิมนความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนป้องกันการทุจริต 2565
รายงานแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัรการทุขริตของ อบต.ป่าสัก พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปี 2564
รายงานฯโครงการสำรจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปี 64
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2564
รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบฯ 64
รายงานผลการดำเนินงานความสัมพันธ์ในครอบครัวปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลป่าสัก
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีฯ 2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รางานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี งบฯ 2564
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่าย)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายรับ)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตราสที่ 4)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการดำเนินงานการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบฯ 63
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายยจากเงินรายรับ 1 ต.ค 61-30 ก.ย. 62
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค 63
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2563
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2562
สรุปรายงานผลเเบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
รายงานสถิติการรับเรืองร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชิบปี พ.ศ. 2564 (รอบเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม )
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2563
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.อบต.ป่าสัก
5 ส.ค. 2565 | 9 รูป
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256
4 ส.ค. 2565 | 9 รูป
 
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 ส.ค. 2565 | 9 รูป
ลงพื้นที่ช่วยเหลือและพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับ ท้องที่ ท้องถิ่น เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านพื้นที่ดังกล่าว
3 ส.ค. 2565 | 5 รูป
 
โครงการส่งเสริมใช้กัญชาทางการแพทย์ ตำบลป่าสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าสัก ปีงบประมาณ 2565
27 ก.ค. 2565 | 4 รูป
ดำเนินการมอบถุงยังชีพความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน 200 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย
27 ก.ค. 2565 | 3 รูป
 
ลงพื้นที่ออกสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลัน จากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำ ระบบน้ำถ่ายเทไม่ทันจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก
27 ก.ค. 2565 | 10 รูป
ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
22 ก.ค. 2565 | 5 รูป
 
วันสำคัญทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี "หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" ประจำปี 2565
11 ก.ค. 2565 | 49 รูป
รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
7 ก.ค. 2565 | 4 รูป
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลป่าสัก
8 เม.ย. 2564 | 12 รูป
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16 ก.ย. 2564 | 4 รูป
 
กิจกรรมตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 ก.ย. 2564 | 3 รูป
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 ก.ย. 2564 | 3 รูป
 
กิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการ ดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Kick Off)
15 ก.ค. 2564 | 4 รูป
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ก.ค. 2564 | 15 รูป
 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2565
22 มิ.ย. 2565 | 45 รูป
ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
21 มิ.ย. 2565 | 5 รูป
 
ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
21 มิ.ย. 2564 | 28 รูป
โครงการส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2565
16 มิ.ย. 2565 | 20 รูป
 
โครงการพัฒนาสภาวัฒนธรรมตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2565
16 มิ.ย. 2565 | 5 รูป
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
14 มิ.ย. 2565 | 13 รูป
 
โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 เนื่องในวันมหิดล
9 มิ.ย. 2565 | 15 รูป
ร่วมประชุมผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองต์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
8 มิ.ย. 2565 | 4 รูป
 
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการบ้านแม่คำเกษตร หมู่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรา
6 มิ.ย. 2565 | 4 รูป
ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
6 มิ.ย. 2565 | 4 รูป
 
โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
2 มิ.ย. 2565 | 4 รูป
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปีแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2566-2570
31 พ.ค. 2565 | 9 รูป
 
แนวทางการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก
25 พ.ค. 2565 | 5 รูป
เข้ารับการตรวจประเมิน EHA ประจำปี 2565
9 พ.ค. 2565 | 3 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     Last Update 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์