Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
กองการศึกษา
กองช่าง
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
• ยังไม่มีข้อมูล
 
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือการประเมิน ปี 2561
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2561
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: แผนการดำเนินงาน
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบััญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือการประเมิน ปี 2561
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 


โครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีป่าสัก ประจำปี พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
11 ต.ค. 2561 | 8 รูป
รับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming)เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 2561 | 6 รูป
 
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลเมืองน่าน วันที่ 21-22 กันยายน 2561
24 ก.ย. 2561 | 9 รูป
ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย ณ อำเภอเชียงแสน ในวันที่ 22 กันยายน 2561
24 ก.ย. 2561 | 7 รูป
 
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนและร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ
21 ก.ย. 2561 | 9 รูป
การประเมินการบริหารจัดการขยะจากคณะกรรมการระดับจังวหวัดเชียงราย
21 ก.ย. 2561 | 8 รูป
 
โครงการสร้างซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี2561 หมู่ที่ 9 บ้านสันมะเค็ด อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในวันที่ 18 กันยายน 2561
18 ก.ย. 2561 | 6 รูป
โครงการสืบสานพระพุทธศานาผู้ว่าฯพาเข้าวัด
17 ก.ย. 2561 | 9 รูป
 
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการตำบลป่าสัก วันที่ 30 สิงหาคม 2561
3 ก.ย. 2561 | 8 รูป
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตำบลป่าสัก วันพฤหัสบดี ที่ 29 ส.ค. พ.ศ. 2561
30 ส.ค. 2561 | 8 รูป
 
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล วันศุกร์ ที่ 24 ส.ค. พ.ศ. 2561
30 ส.ค. 2561 | 13 รูป
กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ม.2 บ้านแม่คำหนองบัว ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน 27 ส.ค. 2561
28 ส.ค. 2561 | 10 รูป
 
รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภท สื่อออนไลน์ มหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(DJ TEEN) ประจำปี 2561
28 ส.ค. 2561 | 5 รูป
การประชุมสภาสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1,2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีป่าสัก อบต.ป่าสัก
28 ส.ค. 2561 | 10 รูป
 
กิจกรรมการส่งเสริมและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุธที่ 22 ส.ค. 2561 ณ. หนองบัวหลวง ม.9 บ้านสันมะเค็ด
28 ส.ค. 2561 | 28 รูป
กิจกรรมทำบุญเข้าวัดช่วงเข้าพรรษาและมอบใบประกาศโครงการประกวด Zero Waste ระดับจังหวัด แก่ ม.7 บ้านดอยจำปี ประจำปี 2561
28 ส.ค. 2561 | 11 รูป
 
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาและกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561
28 ส.ค. 2561 | 14 รูป
การอบรมให้ความรู้การคัดแยกและจัดการขยะอันตรายจากชุมชน
28 ส.ค. 2561 | 11 รูป
 
ภาพกิจกรรรมโครงการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ตำบลป่าสัก ประจำปี 2561/22 ก.พ. 2561
28 ส.ค. 2561 | 12 รูป
ศึกษาดูงานฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพบุคลากร อบต.ป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25261 14-12 ก.ค. 2561
28 ส.ค. 2561 | 12 รูป
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสหกิจ ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
2 เม.ย. 2561 | 13 รูป
การประชุมโฮมสเตย์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของบ้านพัก โฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลป่าสัก
24 พฤ.ค. 2560 | 8 รูป
 
การประชุมกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานและหลักสูตรการเรียนการสอน "โฮงเฮียนคนเฒ่า" ตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมศรีป่าสัก ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
24 พฤ.ค. 2560 | 8 รูป
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมด้วย กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา ได้มีการจัดประชุม เรื่องการจัดการขยะ ตำบลป่าสัก และได้กำหนดแนวทางการกำจัดขยะ (นำร่อง 3 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ 3,12,13 บ้านป่าสักน้อย
22 พฤ.ค. 2560 | 10 รูป
 
พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้มอบรถตู้เพื่อใช้ในงานกู้ชีพกู้ภัยของตำบลป่าสัก
15 พฤ.ค. 2560 | 3 รูป
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยประชุม สามัญที่ 4/1 ครั้งที่1
14 พฤ.ค. 2560 | 15 รูป
 
งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหมอปวง (โรงเรียนหนองบัวสด)
9 พฤ.ค. 2560 | 10 รูป
27/8/60 การวิภาคและรับรองหลักสูตร สสส. ณ วัดป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
28 ส.ค. 2560 | 6 รูป
 
1 สิงหาคม 2560 การตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน อบต.ป่าสัก จาก หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ อ.เชียงแสน
22 ส.ค. 2560 | 0 รูป
17/08/60 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดกิจกรรมปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย
22 ส.ค. 2560 | 15 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์