Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
กองการศึกษา
กองช่าง
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
คู่มือการประเมิน ปี 2561
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2561
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ ะ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2562
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบััญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คู่มือการประเมิน ปี 2561
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชน>
( ประกาศเมื่อ 2018-11-01 14:11:19 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก>
( ประกาศเมื่อ 2018-10-10 15:26:03 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด(Line@)ภายใต้ชื่อ "@มหาดไทย">
( ประกาศเมื่อ 2018-10-09 13:15:46 เปิดอ่าน 59 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ป่าสัก>
( ประกาศเมื่อ 2018-10-04 10:48:53 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลป่าสัก เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561>
( ประกาศเมื่อ 2018-06-29 13:15:47 เปิดอ่าน 109 ครั้ง )

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561>
( ประกาศเมื่อ 2018-06-25 14:14:31 เปิดอ่าน 100 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง>
( ประกาศเมื่อ 2018-06-14 16:50:48 เปิดอ่าน 931 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น>
( ประกาศเมื่อ 2018-06-08 10:27:38 เปิดอ่าน 108 ครั้ง )

เจตจำนงค์สุจริต ของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย>
( ประกาศเมื่อ 2018-06-07 14:13:47 เปิดอ่าน 127 ครั้ง )

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน>
( ประกาศเมื่อ 2018-03-28 11:09:16 เปิดอ่าน 160 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561>
( ประกาศเมื่อ 2017-11-10 13:25:14 เปิดอ่าน 411 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561>
( ประกาศเมื่อ 2017-10-09 15:29:22 เปิดอ่าน 245 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561>
( ประกาศเมื่อ 2017-10-09 15:29:19 เปิดอ่าน 297 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าสัก ปีงบประมาณ 2560>
( ประกาศเมื่อ 2017-09-25 13:21:56 เปิดอ่าน 83 ครั้ง )

วิธีการคำนวนราคากลางของโครงการ>
( ประกาศเมื่อ 2017-09-04 15:48:28 เปิดอ่าน 264 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน>
( ประกาศเมื่อ 2017-09-04 14:54:34 เปิดอ่าน 401 ครั้ง )

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสักและผู้ที่สนใจอาสาทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ร่วมกิจกรรม นำดินใส่ถุงดำเพื่อปลูกดอกดาวเรือง โดยจัดกิจกรรมทุกๆวัน ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก>
( ประกาศเมื่อ 2017-07-26 16:25:55 เปิดอ่าน 239 ครั้ง )

ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปในตำบลป่าสัก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี>
( ประกาศเมื่อ 2017-07-24 16:25:18 เปิดอ่าน 253 ครั้ง )

ร่วมกันป้องกันยุงลาย กันเถอะ>
( ประกาศเมื่อ 2017-07-24 09:22:22 เปิดอ่าน 716 ครั้ง )

เชิญชวนเรียงความในหัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า">
( ประกาศเมื่อ 2017-07-13 09:14:56 เปิดอ่าน 255 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์