Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
กองการศึกษา
กองช่าง
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
คู่มือการประเมิน ปี 2561
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2561
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2562
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คู่มือการประเมิน ปี 2561
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562)>
( ประกาศเมื่อ 2019-07-31 15:13:46 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย>
( ประกาศเมื่อ 2019-07-04 14:15:55 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก>
( ประกาศเมื่อ 2019-06-27 10:21:44 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561>
( ประกาศเมื่อ 2019-06-14 14:03:04 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )

ประกาศเรื่องการสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-06-11 10:12:33 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา>
( ประกาศเมื่อ 2019-05-29 16:13:23 เปิดอ่าน 56 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-05-10 11:54:11 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-04-10 12:13:26 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดเทอม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 053955050>
( ประกาศเมื่อ 2019-04-03 16:55:39 เปิดอ่าน 101 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-03-15 15:41:32 เปิดอ่าน 91 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-03-11 10:20:50 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-03-05 11:22:36 เปิดอ่าน 110 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-02-04 15:26:42 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-02-04 15:26:41 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561>
( ประกาศเมื่อ 2018-12-14 10:57:51 เปิดอ่าน 192 ครั้ง )

แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชน>
( ประกาศเมื่อ 2018-11-01 14:11:19 เปิดอ่าน 156 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก>
( ประกาศเมื่อ 2018-10-10 15:26:03 เปิดอ่าน 176 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด(Line@)ภายใต้ชื่อ "@มหาดไทย">
( ประกาศเมื่อ 2018-10-09 13:15:46 เปิดอ่าน 205 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ป่าสัก>
( ประกาศเมื่อ 2018-10-04 10:48:53 เปิดอ่าน 213 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลป่าสัก เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561>
( ประกาศเมื่อ 2018-06-29 13:15:47 เปิดอ่าน 223 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 | สุดท้าย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์