Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
กองการศึกษา
กองช่าง
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
• ยังไม่มีข้อมูล
 
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือการประเมิน ปี 2561
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2561
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: แผนการดำเนินงาน
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบััญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือการประเมิน ปี 2561
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประเภทงานพนังกั้นน้ำ จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 2018-10-18 18:41:10 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน ๖ โครงการ
( ประกาศเมื่อ 2018-10-18 14:16:04 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2,3,6 และหมู่ที่ 7 ต.ป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-08-20 12:18:41 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๓,๖,๗,๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-08-07 11:32:47 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-07-31 16:00:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเตาเผาขยะในหมู่บ้าน ม.2,3,6,7
( ประกาศเมื่อ 2018-07-23 14:42:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบเดินท่อประปา ม.1,4
( ประกาศเมื่อ 2018-07-23 11:41:48 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓ และ เสริมคันตลิ่งแม่น้ำจันด้วยซากคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-07-11 15:27:08 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก
( ประกาศเมื่อ 2018-07-02 16:40:30 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2018-05-23 14:07:38 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-03-08 17:02:57 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย หมู่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-01-17 12:57:11 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล ม. ๑ ,ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๕, ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๙,ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๑๑, ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2017-12-13 12:27:01 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. ๘ ,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. ๑๐ ,ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2017-12-13 12:26:02 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม. ๓ , ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในสุสาน บ้านดอยจำปี ม. ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2017-12-13 12:25:11 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 2017-12-08 10:19:44 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดภาคเรียนเรียนที่ 2/2560 สำหรับศูนย์เด็กเล็กเด็กเล็ก 3 แห่งและโรงเรียนสพฐ. 3 แห่ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 2017-11-29 15:16:29 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผลการประมูลราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 2017-08-11 15:47:28 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3
( ประกาศเมื่อ 2017-08-04 18:09:25 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผลสอบราคาจ้างงานประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ และประเภทงานพนังกั้นน้ำ จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 2017-08-04 16:25:38 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์