Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
:: แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตราสที่ 4)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการดำเนินงานการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบฯ 63
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายยจากเงินรายรับ 1 ต.ค 61-30 ก.ย. 62
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค 63
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
รายงานสถิติการรับเรืองร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชิบปี พ.ศ. 2564 (รอบเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม )
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2563
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
( ประกาศเมื่อ 2021-03-30 15:29:07 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดรสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-24 09:58:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-23 09:54:29 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-23 09:51:05 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-23 09:48:41 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย
( ประกาศเมื่อ 2021-03-19 15:57:20 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-19 11:52:05 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งมนพร้อมอุปกรณ์จับยึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-19 09:46:21 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำเกษตร
( ประกาศเมื่อ 2021-03-17 16:05:33 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-12 16:27:40 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-12 16:05:40 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-11 16:15:23 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยคำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-09 16:25:27 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-09 16:21:17 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-09 16:16:05 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) หมู่ที่ 10 บ้านดอยคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-08 16:02:58 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-08 14:35:20 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางหมอปวง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-05 16:13:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ๋อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแดด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-05 16:11:11 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด
( ประกาศเมื่อ 2021-03-05 16:07:22 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | สุดท้าย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์