Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
:: แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตราสที่ 4)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการดำเนินงานการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบฯ 63
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายยจากเงินรายรับ 1 ต.ค 61-30 ก.ย. 62
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค 63
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
รายงานสถิติการรับเรืองร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชิบปี พ.ศ. 2564 (รอบเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม )
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2563
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: เว็บไซต์ จ.เชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันพุธที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังจุดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้ง 2 จุด จุดแรก หน้าตู้ยามป่าสักน้อย จุดที่สอง หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
16 เม.ย. 2564


วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังจุดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้ง 2 จุด จุดแรก หน้าตู้ยามป่าสักน้อย จุดที่สอง หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
14 เม.ย. 2564
 


วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้เตรียมความพร้อมจุดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายกศุภสัณห์ วิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 7 วันอันตราย สถานที่ ณ หน้าตู้ยามป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
14 เม.ย. 2564


การให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2564
14 เม.ย. 2564
 


เยี่ยมจุดให้บริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
14 เม.ย. 2564


พัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
14 เม.ย. 2564
 
สถติการการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
( ประกาศเมื่อ 2021-04-01 11:41:42 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

สถิติการให้บริการ การออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ
( ประกาศเมื่อ 2021-04-01 11:38:47 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ลดภาษีสำหรับทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
( ประกาศเมื่อ 2021-02-08 09:22:15 เปิดอ่าน 38 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 2021-02-08 09:21:21 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 2020-12-16 09:41:07 เปิดอ่าน 121 ครั้ง )

ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 2020-11-03 19:49:30 เปิดอ่าน 150 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ประกาศเมื่อ 2020-10-26 14:30:14 เปิดอ่าน 143 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 2020-10-15 17:11:40 เปิดอ่าน 115 ครั้ง )

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 2020-10-15 14:17:41 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 2020-10-07 14:04:16 เปิดอ่าน 244 ครั้ง )

 
 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
( ประกาศเมื่อ 2021-03-30 15:29:07 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดรสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-24 09:58:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-23 09:54:29 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-23 09:51:05 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-23 09:48:41 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย
( ประกาศเมื่อ 2021-03-19 15:57:20 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-19 11:52:05 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งมนพร้อมอุปกรณ์จับยึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-19 09:46:21 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำเกษตร
( ประกาศเมื่อ 2021-03-17 16:05:33 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-03-12 16:27:40 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 

 
 
 
 
 
 

นายศุภสัณห์ วิริยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
:: รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
:: รวมลิงค์ อปท ในเชียงราย
 
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์