Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
:: แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปี 2564
รายงานฯโครงการสำรจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปี 64
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2564
รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบฯ 64
รายงานผลการดำเนินงานความสัมพันธ์ในครอบครัวปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลป่าสัก
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีฯ 2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
รางานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี งบฯ 2564
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตราสที่ 4)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการดำเนินงานการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบฯ 63
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายยจากเงินรายรับ 1 ต.ค 61-30 ก.ย. 62
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค 63
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
รายงานสถิติการรับเรืองร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชิบปี พ.ศ. 2564 (รอบเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม )
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2563
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: เว็บไซต์ จ.เชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของราษฎรร่วมกับเจ้าหน้าที่การเกษตร อำเภอเชียงแสน , ผญบ.ม.8 , ผช.ม.8 .ส.อบต.ม.8 และราษฎรผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
23 มิ.ย. 2564


การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องขยะหมู่บ้าน 4 หมู่บ้านโซนใน
22 มิ.ย. 2564
 


ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่น้ำคำและแม่น้ำจัน และได้สั่งการให้ นำเครื่องจักรเข้าปรับท่องร่องน้ำลำเหมืองเส้นหลังหนองบัวหลวง และดำเนินการตัก เศษ ดิน หญ้า และขยะที่กีดขวางทางน้ำ ในลำเหมืองที่เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร น้ำป่าไหลหลากท่วมลงสู่นาข้าว พืชไร่ พืชสวน และบ่อปลาของชาวนาเกษตรกร
14 มิ.ย. 2564


พระครูพิศาลธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน นายศุภสัณห์ วิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใจดี มอบชุดพละให้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จำนวน 70 ชุด
17 มิ.ย. 2564
 


ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ฯ
16 มิ.ย. 2564


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 มิ.ย. 2564
 
ประชาสัมพันธ์ ตารางการดำเนินงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและออกรณรงค์ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 2021-06-14 09:24:17 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
( ประกาศเมื่อ 2021-06-11 15:42:25 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทาทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม #คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 42/2564
( ประกาศเมื่อ 2021-06-11 10:40:28 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และกำกับดูแลให้หน่วยงานราชการท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตอดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIP-19) เคร่งครัด
( ประกาศเมื่อ 2021-06-11 10:35:47 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )

ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 38 /2564 ถึง 41/2564
( ประกาศเมื่อ 2021-06-01 14:36:20 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก วันที่ 27 เมษายน 2564 ขอชะลอการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดคลองถมเป็นการ(ชั่วคราว) เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
( ประกาศเมื่อ 2021-04-29 15:40:32 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก *ขอแจ้งให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ประสงค์ติดต่อราชการเรื่องเงินเบี้ยยังชีพ ให้งด เข้าไปติดต่อด้วยตนเอง *ขอให้โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อออกไปบริการถึง บ้านท่าน ได้ที่หมายเลข 053-955050 หรือ 053-955541 ในวัน และเวลา ราชการ
( ประกาศเมื่อ 2021-04-22 08:38:24 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 21019 (COVID-19)
( ประกาศเมื่อ 2021-04-20 10:57:45 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )

สถติการการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
( ประกาศเมื่อ 2021-04-01 11:41:42 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )

สถิติการให้บริการ การออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ
( ประกาศเมื่อ 2021-04-01 11:38:47 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )

 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-8 09:56:46 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-21 12:08:00 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-21 12:05:07 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-21 11:01:06 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-21 10:59:06 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-21 10:54:58 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-18 11:51:19 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-17 12:11:21 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-06-15 11:49:38 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

 ประกาศประชาสัมพันธ์สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2564
( ประกาศเมื่อ 2021-06-15 11:16:06 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

 

 
 
 
 
 
 

นายศุภสัณห์ วิริยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
:: รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
:: รวมลิงค์ อปท ในเชียงราย
 
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์