Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
กองการศึกษา
กองช่าง
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2562
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: เว็บไซต์ จ.เชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 


พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
24 เม.ย. 2562


วันผู้สูงอายุแห่งชาติ พิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
24 เม.ย. 2562
 


ประมวลภาพขบวนแห่สงกรานต์เชียงแสน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
24 เม.ย. 2562


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก
10 เม.ย. 2562
 


ประชุม อปพร. ตำบลป่าสัก
5 เม.ย. 2562


โครงการป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
29 มี.ค. 2562
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2562)
( ประกาศเมื่อ 2019-10-30 10:00:44 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2,4,8,11,13 และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุมประจำตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 2019-10-17 09:11:27 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 2019-10-15 12:42:44 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562)
( ประกาศเมื่อ 2019-07-31 15:13:46 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )

ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 2019-07-04 14:15:55 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 2019-06-27 10:21:44 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561
( ประกาศเมื่อ 2019-06-14 14:03:04 เปิดอ่าน 89 ครั้ง )

ประกาศเรื่องการสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 2019-06-11 10:12:33 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
( ประกาศเมื่อ 2019-05-29 16:13:23 เปิดอ่าน 103 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562
( ประกาศเมื่อ 2019-05-10 11:54:11 เปิดอ่าน 95 ครั้ง )

 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักสงฆ์พระธาตุศรีเวียงคำ หมู่ที่ 10 บ้านดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2019-09-13 15:43:41 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2019-09-13 15:41:50 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2019-09-13 15:39:25 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 เชื่อม ซอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด
( ประกาศเมื่อ 2019-09-13 15:36:09 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางและก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2019-09-12 15:28:38 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2019-09-12 15:24:10 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,5,6,หมู่ 7 ซอย 5,หมู่ 7 ซอย 6 และหมู่ 10 ตำบลป่าสัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2019-08-28 15:32:59 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโรงจัดการขยะ หมู่ที่ 2,6,7 ตำบลป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 2019-08-16 13:12:10 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,5,6,7,10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 2019-08-15 14:46:48 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโรงจัดการจขยะ หมู่ 2,6,7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 2019-08-15 14:44:17 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2562นี้
( Update วันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 เวลา 18:58:13 นาที )
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน ช่วงเทศกาลลอยกระทง
( Update วันที่ 08 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:44:20 นาที )
14 พ.ย. Kick off รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศฟรี ทั้งชาวไทยและต่างชาติในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์
( Update วันที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:17:42 นาที )
Vlogger สายท่องเที่ยวห้ามพลาด งาน Limitless Thailand Travel Vlogger Workshop ดึงเหล่า Vlogger ท่องเที่ยวชั้นนำของไทย เผยเคล็ดลับเพิ่ม Follower เทคนิคถ่ายวิดีโอให้โดนใจ พร้อมชิงของรางวัลเด็ดๆ
( Update วันที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:50:53 นาที )
7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ตม. เมียนมา จะเก็บสำเนาหนังสือผ่านแดนชั่วคราว(30 บาท)
( Update วันที่ 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:55:23 นาที )
งดปล่อยโคมลอยโคมควันในเส้นทางการบิน 10 -12 พฤศจิกายน นี้
( Update วันที่ 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:37:00 นาที )
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
( Update วันที่ 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:31:42 นาที )

 

นายศุภสัณห์ วิริยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
:: รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
:: รวมลิงค์ อปท ในเชียงราย
 
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์