Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
:: แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายยจากเงินรายรับ 1 ต.ค 61-30 ก.ย. 62
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค 63
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: เว็บไซต์ จ.เชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ออกเยี่ยมเด็กเพื่อดูอาการเเละคัดกรองเด็กป่วยจากโรคมือเท้าปาก
4 ก.พ. 2564


ฉีดล้างทำความสะอาดตลาด
4 ก.พ. 2564
 


"ปภ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเเจ้งเหตุสาธารณภัย
4 ก.พ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกสำรวจ เเละตรวจสอบอุปกรณ์จราจร สัญาณไฟ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลป่าสัก
3 ก.พ. 2564
 


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างบริเวณรอบอาคารศูนย์เด็ก เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันไวรัส RSV เเละป้องกันโรคมือเท้าปาก
3 ก.พ. 2564


ห้ามเผาในที่โล่ง 90 วันปลอดการเผา
3 ก.พ. 2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ลดภาษีสำหรับทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
( ประกาศเมื่อ 2021-02-08 09:22:15 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 2021-02-08 09:21:21 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 2020-12-16 09:41:07 เปิดอ่าน 99 ครั้ง )

ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 2020-11-03 19:49:30 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ประกาศเมื่อ 2020-10-26 14:30:14 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 2020-10-15 17:11:40 เปิดอ่าน 90 ครั้ง )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 2020-10-07 14:04:16 เปิดอ่าน 223 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 2020-08-07 10:33:47 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )

รายงานสรุปผลแบบสอบถามความพึงของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 2020-08-05 15:08:35 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ที่ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักแล้ว
( ประกาศเมื่อ 2020-08- 7 14:28:46 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )

 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ (รถตู้รับ-ส่งเด็ก) หมายเลขทะเบียน นข 6729 ชร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-19 10:56:32 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-17 10:51:23 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-10 10:47:22 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-10 10:44:03 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-10 10:42:46 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-10 10:40:02 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-10 10:34:33 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-10 10:32:41 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-10 10:29:50 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2021-02-10 10:19:46 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 

 
 
 
 
 
 

นายศุภสัณห์ วิริยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
:: รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
:: รวมลิงค์ อปท ในเชียงราย
 
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์